کادوس مهر کاسپین

شرکت بازرگانی کادوس مهر کاسپین با هدف تامین قطعات، تجهیزات و مواد اولیه صنایع کشور در سال ۱۳۸۶ تاسیس گردید.

این صفحه را به اشتراک بگذارید

لینک کوتاه

لینک کوتاه

در چند ثانیه این صفحه را به اشتراک بگذارید

https://dchl.ir/kadoosco